Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / Advertajzing / Stranice

JAVNI OGLAS DOMA ZDRAVLJA

Broj:   751
Dana:  06.06.2024. godine

Na osnovu Odluke Upravnog odbora  Doma zdravlja  “Dr Đorđe Bastić“  Srbobran  broj: 712/2  od  05.06.2024.  godine Komisija za sprovođenje licitacije  Doma zdravlja „Dr Đorđe Bastić“  Srbobran  raspisuje

J A V N I    O G L A S
za otuđenje pokretne stvari Doma zdravlja „Dr Đorđe Bastić“  Srbobran prikupljanjem pismenih ponuda

Predmet otuđenja je pokretna stvar Doma zdravlja „Dr Đorđe Bastić“ Srbobran i to:
1.    Mamografski aparat marke MAMOGRAPHI LILYUM    inventarni broj 002300, nabavljen 2008. godine, bez knjigovodstvene i upotrebne vrednosti,  po početnoj
ceni od  120.000,00  dinara sa PDV-om

Otuđenje se vrši u postupku prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda
Rok za podnošenje ponuda  je  17.06.2024.  godine  do  10,00  časova, bez obzira na način dostave.
           Javno otvaranje pismenih ponuda  održaće se  17.06.2024. godine u 11,00 časova u sali za sastanke na  prvom spratu Doma zdravlja „Dr Đorđe Bastić“  Srbobran, u Srbobranu, ul. Jovana Popovića br. 25/A.
         Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove oglasa i koja uplate  depozit u  iznosu od  10%  od početne cene za pokretnu stvar za koju se ponuda podnosi.
Uplata depozita vrši se na  broj  računa  840-532661-26 Dom zdravlja „Dr Đorđe Bastić“  Srbobran najkasnije do  14.06.2024.  godine.
           Uredna i potpuna  pismena ponuda  mora da sadrži visinu ponuđene kupoprodajne cene i potvrdu o uplati depozita  kao i podatke o podnosiocu ponuda i to:    
-     ukoliko ponudu podnosi fizičko lice  ona mora da sadrži: ime i  prezime,   adresu prebivlišta, kontakt telefon i kopiju lične karte;
       -   ukoliko ponudu podnosi preduzetnik uz pismenu ponudu podnosi original  izvoda iz registra privrednh subjekata ili potvrdu da je upisan u odgovarajući registar  ne starije od 30 dana, kao i potvrdu o poreskom identifikacionom broju;
          -  ponuda koju podnosi pravno lice mora da sadrži:  naziv i sedište, originalni izvod iz     registra privrednih subjekata sa podacima za to pravno lice, ne starije od 30 dana,  kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u,  ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor) sa overenim kartonom deponovanih potpisa, broj računa i naziv banke kod koje ima otvoren račun.U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od strane javnog beležnika.
            Ponuda se podnosi putem pošte na adresu  Dom zdravlja „Dr Đorđe Bastić“  Srbobran, Jovana Popovića 25/1, 21480 Srbobran u zatvorenim kovertama sa naznakom „Ponuda za kupovinu pokretne stvari (navesti naziv pokretne stvari za koju se ponuda podnosi) -  ne otvarati“  ili lično predajom na pisarnici Doma zdravlja.
          Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti razmatrane.
          Pokretna stvar se  otuđuje  u viđenom stanju bez prava kupca na naknadne reklamacije i može se razgledati   svakog radnog dana  u terminu  od  09,00  do  12,00 časova.
Osoba za kontakt  Nada Rankić tel. 063 1144 685.
          Troškovi transporta pokretne stvari, kao i drugi troškovi koji proisteknu iz realizacije ugovora padaju na teret kupca.
          Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene.
          U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu kupoprodajnu cenu Komisija za licitaciju će pozvati  ponuđače koji su dali istu cenu da u roku od tri dana  dostave nove ponude sa uvećanim iznosom u odnosu na prethodnu ponudu i na osnovu novih ponuda Komisija će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača.
             Ponuđač  čija je ponuda proglašena najpovoljnijom  dužan je da kupoprodajnu cenu uplati i pokretnu stvar preuzme u roku od 8 (osam) dana od  potpisivanja ugovora.
           Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom u roku od 8 dana ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, a na zaključenje ugovora biće pozvan sledeći najpovoljniji ponuđač.
           Najpovoljnijem ponuđaču se uplaćeni depozit zadržava do zaključenja ugovora o kupoprodaji  i isti se uračunava u kupoprodajnu cenu.
           U slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji depozit se vraća u roku od pet dana.
           Ponuđač koji odustane od kupovine gubi pravo na povraćaj depozita.
                 
Komisija za sprovođenje licitacije
Doma zdravlja „Dr Đorđe Bastić“ Srbobran

 

Postavio: Administrator dana 2024.06.06

  

 

 Prijavi se
PESMA DANAPretraga
Partneri
Oglasi
Sutomore
Srbobran.net
Instagram
Termoglas
Reklam Dizajn
Raspored sahrana
Apolon
Pc world
Old Times Pub
King
gold cakes
Minipani
Index
Ignis
Navona
Kos
StatistikaKo je online?
clanova: 0, gostiju: 78
                              
stampaj | Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign | Redakcija | Lesezeichen / Weitersagen