Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / POZIV POLJOPRIVREDNICIMA

POZIV POLJOPRIVREDNICIMA

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Srbobran
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 320-52/2017-III
Dana: 06.10.2017. godine
21480 Srbobran, Trg Slobode 2
Tel:021/730-020; Faks:021/731-079;
E-mail: srbobran@eunet.rs


P O Z I V
ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA DOBIJANjE BESPLATNOG SEMENA PŠENICE

Opština Srbobran će vršiti DODELU BESPLATNOG SEMENA PŠENICE.
Količina semena koja će se besplatno dodeljivati iznosi do 600 kg po registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu.
Pravo na dodelu, mogu ostvariti vlasnici poljoprivrednog gazdinstva koji imaju prebivalište na teritoriji Opštine Srbobran, za poljoprivredno gazdinstvo koje je registrovano na teritoriji opštine Srbobran.

Prijava se podnosi na propisanom obrascu koji je sastavni deo ovog poziva - Obrazac 1.
Uz prijavu se prilaže sledeće:
1. Potpisana izjava vlasnika poljoprivrednog gazdinstva, da će dobijenu količinu semena iskoristiti za setvu na navedenoj parceli - Obrazac izjave dat je u prilogu ovog poziva - Obrazac 2,
2. Fotokopiju Potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva,
3. Fotokopiju lične karte vlasnika poljoprivrednog gazdinstva (očitanu, ako je lična karta sa čipom).

Prijave se podnose lično na pisarnici Opštinske uprave Srbobran ili putem pošte, na adresu Opštinske uprave Srbobran: Trg slobode br. 2, Srbobran.

Poziv je otvoren do utroška ukupne količine besplatnog semena koja se dodeljuje.


PREDSEDNIK OPŠTINE SRBOBRAN

Radivoj Paroški

 


Obrazac 1


PRIJAVA ZA DOBIJANjE BESPLATNOG SEMENA PŠENICE


Ime i prezime podnosioca zahteva:_____________________________

Adresa prebivališta:________________________________________

Broj telefona: ______________________________________________

Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva:__________________

Broj parcele na kojoj će se vršiti setva:_________________________

Zahtev podnosim za sledeću količinu semena pšenice (najviše do 600 kg):

___________

Uz zahtev prilažem:
1. fotokopiju svoje lične karte
2. fotokopiju potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva


____________________________
Podnosilac prijave


Obrazac 2


IZJAVA UZ PRIJAVU ZA DOBIJANjE BESPLATNOG SEMENA PŠENICE


KOJOM JA_____________________________VLASNIK POLjOPRIVREDNOG

GAZDINSTVA REG.BR._______________________IZJAVLjUJEM DA ĆU

DOBIJENU KOLIČINU PŠENICE ISKORISTITI ZA SETVU NA

PARCELI BR______________K.O.________________________


U Srbobranu, dana _____________________________

 

____________________________
Podnosilac izjave

 


 Prijavi se
PESMA DANANewsletter
E-Mail


Kategorija/eFormat
Partneri
Srbobran.net
Instagram
Centar za socijalni rad
Biblioteka
Vuk Karadzic
Agrosimsa
Nijansa
OŠ Žarko Zrenjanin Uča
Radost
Centar za sport
Lagrad
Kamen Mermer
Reklam Dizajn
Raspored sahrana
Apolon
Pc world
Petar Drapsin