Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / Info / Ekonomija

KONKURS ZA BESPOVRATNA SREDSTVA


Opština bespovratno dodeljuje ukupno 4.5 miliona dinara. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 03.07.2018.


REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA SRBOBRAN
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 30-1/2018-II
Datum: 18.06.2018. godine
tel: 021/730-020

Na osnovu člana 11. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Srbobran(“Službeni list opštine Srbobran” broj 17/2017) i Odluke o budžetu opštine Srbobran za 2018. godinu (“Službeni list opštine Srbobran” br. 21/2017), dana 18.06.2018. opština Srbobran raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA POČETNICIMA U POSLOVANjU I MIKRO, MALIM,SREDNjIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA


CILj I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju ovim Javnim konkursom namenjena su:
-početnicima u poslovanju (nezaposlenim licima), kao podrška za započinjanje posla na teritoriji opštine Srbobran, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva ili osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.
-privrednim subjektima koji svoju delatnost obavljaju na teritoriji opštine Srbobran, koja su osnovana i funkcionišu najmanje godinu dana pre dana raspisivanja konkursa, a u koje spadaju preduzetnici i mikro, mala i srednja privredna društva, kao podrška u daljem održivom razvoju.

Subvencija se dodeljuje za obavljanje novoregistrovane delatnosti i za finansiranje i sufinansiranje kupovine osnovnih i obrtnih sredstava privrednih društava, koja su izuzetno važana za njihov dalji opstanak.
Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za:
- porez na dodatu vrednost - PDV;
- nabavku putničkih, teretnih i komercijalnih vozila;
- pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski, administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuka;
- pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita, odnosno finansijskog lizinga, kao što su troškovi: obrada zahteva, kamate, trošak kreditnog biroa za korisnika, upisa zaloge kod Agencije za privredne registre (APR), osiguranja pokretne imovine, kursnih razlika.
- kazne, finansijske kazne i troškove sudskog postupka i troškovi prinudne naplate;
- refundaciju sredstava za već nabavljenu opremu;
- zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;
- ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.

VISINA SREDSTAVA

Ukupan iznos sredstava koja se dodeljuju po ovom Javnom konkursu i koja su kao takva opredeljena Odlukom o budžetu opštine Srbobran za 2018. godinu iznosi: 4.500.000,00 dinara (slovima: četirimilionaipetstotinahiljadadinara).

Subvencija za samozapošljavanje - započinjanje posla na teritoriji opštine Srbobran, dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu do 200.000,00 dinarapo podnetoj prijavi, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva ili osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.
Subvencija za mikro, mala i srednja privredna društva dodeljuje se osnivačima/članovima/vlasnicima privrednog društva i preduzetniku u jednokratnom iznosu do 500.000,00 dinara po podnetoj prijavi.

PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na učešće po Javnom konkursu za dodelu subvencije za samozapošljavanje - započinjanje novog posla, ima lice koje:
1. je prijavljeno na evidenciju nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji opštine Srbobran;
2. ima podnet uredno popunjen obrazac prijave i biznis plan,
3.nije koristilo sredstva po programu samozapošljavanja - u predhodnih godinu dana od dana podnošenja prijave nije koristilo sredstva NSZ za istu namenu i u prethodne tri godine nije realizovalo ugovornu obavezu po nekom od predhodnih programa Opštine za istu namenu.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima;

- za obavljanje delatnosti poljoprivrednog gazdinstva, udruženja građana i društvenih organizacija;
- za obavljanje delatnosti u oblasti taksi prevoza, menjačnica, igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
-za obavljanje bilo kojeg oblika trgovačke i ugostiteljske delatnosti,
- za aktivnosti povezane sa političkim partijama;
-za proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćem propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim;


Pravo na podnošenje prijave za dodelu subvencije za mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnike ima osnivač/član/vlasnik, čije privredno društvo/preduzetnička radnja ispunjava sledeće uslove:

1. da privrednom društvu ili preduzetnikuu poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti, a ukoliko posluje manje od dve godine - da nije izrečena pravosnažna mera zabrane delatnosti za period od 1 ( jedne) godine poslovanja od dana raspisivanja javnog konkursa,
(dokaz će se pribaviti od podnosioca prijave pre potpisivanja Ugovora o dodeli odobrene subvencije)
2. Pravo na subvenciju za mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnike može ostvariti osnivač/član/vlasnik čije privredno društvo/preduzetnička radnja kontinurano obavlja delatnost najmanje 1 ( jednu) godinu i da nad privrednim društvom ili preduzetnikom nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije.

U toku trajanja javnog poziva nezaposleno lice i osnivač/član/vlasnik malog i srednjeg privrednog društva i preduzetnik, mogu samo jednom podneti prijavu za korišćenje subvencije.


DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI

Pored uredno popunjenog Obrasca prijave za učešće na konkursu - Prilog br. 1 i Izjave o prihvatanju obaveze podnosioca prijave u slučaju da opština finansira ili sufinansira prijavljeni program - Prilog br. 2- overen kod Javnog beležnika, podnosioci su dužni da podnesu sledeću dokumentaciju:

a) Dokumentacija za podnošenje prijave za samozapošljavanje:
1) izvod iz evidencije nezaposlenih;
2) poslovni program (biznis plan)- Prilog br. 1a;
3) profaktura/ponuda/ kupoprodajni ugovor za nabavku osnovnih sredstava (opreme, uređaja i dr.) ili obrtnih sredstava u visini od 20% neto vrednosti prikazanih u biznis planu (sirovine i repromaterijal potrebni za obavljanje delatnosti, alati, oruđe za rad i druga dobra u zavisnosti od delatnosti koju će obavljati) ili građevinskog materijala za adaptaciju (privođenje nameni) poslovnog prostora.

Dokumentacija koja se prilaže pri potpisivanju ugovora o dodeli subvencije za smozapošljavanje:
- fotokopija rešenja o upisu u registar APR-a ili fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar ukoliko nije registrovan u APR-u;
- fotokopija rešenja o PIB-u;
- fotokopija prijave na obavezno socijalno osiguranje;
- fotokopija ugovora o otvaranju računa ili kartice tekućeg računa;
- fotokopija kartona deponovanih potpisa;
- fotokopija lične karte podnosioca prijave odnosno očitana lična karta;
- pismeni pristanak podnosioca prijave za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti;
- potvrda da lice koje podnosi prijavu nije koristilo sredstva po programu samozapošljavanja i da prethodnih godinu dana od dana podnošenja prijave nije koristio sredstva NSZ za istu namenu i u prethodne tri godine nije realizovalo ugovornu obavezu po nekom od predhodnih programa Opštine za istu namenu pribavlja službeno Opštinska uprava Srbobran.

b) Dokumentacija za podnošenje prijave za mikro, mala i srednja privredna društva:
- Fotokopija rešenja o upisu u registar APR-a;
- Fotokopija rešenja o PIB-u;
- Fotokopije bilansa uspeha za zadnje 3 poslovne godine (odnosno prethodne godine za koje postoji bilans uspeha i stanja računajući jednu do tri godine unazad od dana podnošenja prijave);
- Broj radnika na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu raspisivanja konkursa - izjava podnosioca prijave, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, o broju radnika na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu raspisivanja konkursa- sa imenom, prezimenom i podacima o zasnivanju radnog odnosa za svakog od njih i fotokopije Ugovora o radu za navedena lica;
- da su izmirene dospele obaveze javnih prihoda - original ili overena fotokopija potvrde kod nadležne filijale poreske uprave da je podnosilac izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda;
- Kratak opis investicije koja se finansira iz subvencije: šta se nabavlja, zašto je potrebna, vrednost investicije, kako će se finanirati ivesticija sem subvencija(koliko je sopstveno i ostalo učešće-kredit ili sl);
-profaktura/ponuda/kupoprodajni ugovor za nabavku osnovnih sredstava (opreme, uređaja i dr.) ili obrtnih sredstava (sirovine i repromaterijal potrebni za obavljanje delatnosti, alati, oruđe za rad i druga dobra u zavisnosti od delatnosti koju će obavljati) ili građevinskog materijala za adaptaciju poslovnog prostora i slično.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti sa zvanične internet stranice opštine Srbobran www.srbobran.rs, kao i na stranici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Srbobran www.kler-srbobran.rs. Popunjen obrazac sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Srbobran,Trg slobode 2, sa naznakom na licu koverte: „NE OTVARATI“ – „Prijava na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava početnicima u poslovanju i mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima“, poštom ili lično predajom na pisarnicu Opštinske uprave opštine Srbobran - kancelarija br. 1.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti i putem telefona: 021/730-020, kao i u prostorijama KLER-a, na adresi: Srbobran, Trg slobode br. 2, svakog radnog dana u periodu od 7-15 časova.

Rok za podnošenje prijava je 03.07.2018. godine.

Napomena: Nepotpune prijave i prijave poslate van roka za prijavu neće se uzimati u razmatranje.
Komisija zadržava pravo da, za prijave koje su kao blagovremene i potpune uzete u razmatranje, ukoliko postoji potreba, zatraži od podnosioca da iste dopune dodatnom dokumentacijom koja je neophodna za donošenje odluke o ispunjenosti uslova za učešće u konkursu ili kriterijuma za ocenu podnetih prijava, a koja nije dokumentacija koja se podnosi uz prijavu na konkurs.

KRITERIJUMI ZA OCENU PODNETIH PRIJAVA

1. Prilikom ocene podnetih prijava za samozapošljavanje, uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi:
Planirana vrsta delatnosti- prednost ima proizvodnja i proizvodno zanatstvo;
Vreme provedeno na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje - prednost imaju posnosioci sa dužim vremenom provedenim na evidenciji;
Starost podnosioca prijave - prednost imaju mlađi podnosioci;
Prednost imaju žene preduzetnice;
Vrednost opreme u vlasništvu - prednost imaju podnosici koji imaju veću vrednost opreme u vlasništvu;
Sopstveno učešće - prednost imaju podnosioci sa većim sopstvenim učešćem.

2. Prilikom ocene podnetih prijava za subvenciju mikro, mikro, malih i srednjihprivrednih društava i preduzetnike uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi:
Ostvareno poslovanje u prethodnom periodu- analiza bilansa preduzeća,prednost imaju preduzeća sa većim prihodima i iskazanom dobiti;
Broj radnika-prednost imaju privredna društva sa većim brojem radnika;
Vrsta delatnosti-prednost imaju preduzeća sa proizvodnom delatnosti;
Visine sopstvenog učeća u finansiranju investicije u osnovna ili obrtna sredstva-prednost imaju privredna društva i preduzetnici sa većim sopstvenim učešćem.

DONOŠENjE ODLUKE

Stručnu procenu i izbor podnetih prijava korisnika kojima se dodeljuju budžetska sredstva vrši Komisija koju obrazuje Opštinsko veće.

Komisija utvrđuje Predlog raspodele sredstava, koji se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Srbobran i na oglasnoj tabli opštine Srbobran.

Podnosioci prijava imaju rok od 8 (osam) dana od dana objavljivanja predloga raspodele-rang liste sredstava za podnošenje prigovora na isti.

Odluku o prigovorima donosi Opštinsko veće u roku od 15( petnaest) dana od dana prijema prigovora.
Odluku o izboru programa kojima se dodeljuju sredstva podrške početnicima u poslovanju za započinjanje posla i programa za pružanje podrške malim i srednjim preduzećima na teritoriji opštine Srbobran donosi Opštinsko veće u roku od 15 dana od dana utvrđivanja Predloga raspodele sredstava.

U roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru programa o raspodeli sredstava, sa izabranim podnosiocima prijave zaključuju se ugovori o finansiranju ili sufinansiranju programa, kojima se uređuju se međusobna prava i obaveze ugovornih strana, način i rok za prenos odobrenih sredstava, rok za realizaciju programa, sredstva obezbeđenja, obaveza podnošenja izveštaja o realizaciji programa i druga prava i obaveze ugovornih strana.

Lice kojem je odobrena subvencija za samozapošljavanje je u obavezi da otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon donošenja konačne odluke i rang liste u roku od 30 dana, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

OBAVEZE PODNOSIOCA PRIJAVE NAKON ZAKLjUČIVANjA UGOVORA

Nakon zaključivanja ugovora podnosilac prijave za samozapošljavanje dužan je da:
- obavlja registrovanu delatnost u trajanju od najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti;
- ispunjava sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, u skladu sa zakonom;
- korisnik je dužan da u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora sa Opštinom Srbobran, dostavi kopije gotovinskih računa i ugovora za kupljenu robu ili izvršene usluge koje su predmet investicije.
U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos subvencije u roku od 30 dana od dana dobijanja sredstava.
Nakon zaključivanja ugovora podnosilac zahteva za subvenciju za mikro, mala i srednja preduzeća je dužan:
- da nastavi obavljanje registrovane delatnost u trajanju od najmanje 12 meseci, počev od dana dodele subvencije;
- da prikazani broj zaposlenih radnika na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu raspisivanja konkursa ostane isti ili povećan u periodu od 12 meseci počev od dana dodele subvencije;
- da izvrši nabavku osnovnih (opreme, uređaja i dr.) ili obrtnih sredstava (sirovine i repromaterijal potrebni za obavljanje delatnosti, alati, oruđe za rad i druga dobra u zavisnosti od delatnosti koju će obavljati) ili građevinskog materijala za adaptaciju poslovnog prostora i slično u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, što dokazuje dostavom kopija računa i ugovora za kupljenu robu ili izvršene usluge koje su predmet investicije;
- ispunjava sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, u skladu sa zakonom.
U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos subvencije u roku od 30 dana od dana dobijanja sredstava.
Na obaveze iz ugovora koje se odnose na realizaciju sredstava primenjivaće se Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o izvršenju i obezbeđenju.
Izabrani podnosioci prijave, kojima su dodeljena sredstva za finansiranje ili sufinansiranje programa, dužni su da u roku od 60 dana po završetku programa za koji su dodeljena budžetska sredstva, a najkasnije do kraja tekuće godine odnosno do 28.02. naredne godine podnesu izveštaj o realizaciji tih programa odnosno projekata i dostave dokaze o namenskom korišćenju finansijskih sredstava Opštinskoj upravi Srbobran - Odeljenju za privredu, budžet i finansije.
Izveštaji se podnose u dva primerka u štampanom obliku, predajom na pisarnicu Opštine Srbobran ili poštom na adresu Trg Slobode 2, kancelarija broj 1.

Ukoliko se prilikom prenosa sredstava za realizaciju programa utvrdi da izabrani podnosioci prijava dobijena sredstva ne koriste za realizaciju odobrenih programa, dužni su da vrate dobijena sredstva. Postupak vraćanja sredstava biće detaljnije uređen Ugovorom o finansiranju ili sufinansiranju programa.

KOMPLETNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE.
 

Postavio: Administrator dana 2018.06.19

 

                                    

 

Glasaj
     

Komentar na ovu vest mogu ostaviti samo registrovani korisnici našeg portala!
 Prijavi se
PESMA DANAPretraga
Partneri
Oglasi
Sutomore
Srbobran.net
Instagram
Termoglas
Reklam Dizajn
Raspored sahrana
Apolon
Pc world
Old Times Pub
King
gold cakes
Minipani
Index
Ignis
Navona
Kos
StatistikaKo je online?
clanova: 0, gostiju: 3
                              
stampaj | Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign | Redakcija | Lesezeichen / Weitersagen