Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/1528/konkurs-za-bespovratna-sredstva/

Verzija za Ütampu / To ScreenviewKONKURS ZA BESPOVRATNA SREDSTVA


Opština bespovratno dodeljuje ukupno 4.5 miliona dinara. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 03.07.2018.


REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA SRBOBRAN
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 30-1/2018-II
Datum: 18.06.2018. godine
tel: 021/730-020

Na osnovu ─Źlana 11. Odluke o na─Źinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu bespovratnih sredstava iz bud┼żeta opštine Srbobran(“Slu┼żbeni list opštine Srbobran” broj 17/2017) i Odluke o bud┼żetu opštine Srbobran za 2018. godinu (“Slu┼żbeni list opštine Srbobran” br. 21/2017), dana 18.06.2018. opština Srbobran raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PO─îETNICIMA U POSLOVANjU I MIKRO, MALIM,SREDNjIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA


CILj I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju ovim Javnim konkursom namenjena su:
-po─Źetnicima u poslovanju (nezaposlenim licima), kao podrška za zapo─Źinjanje posla na teritoriji opštine Srbobran, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva ili osnivanja privrednog društva, ukoliko osniva─Ź zasniva u njemu radni odnos.
-privrednim subjektima koji svoju delatnost obavljaju na teritoriji opštine Srbobran, koja su osnovana i funkcionišu najmanje godinu dana pre dana raspisivanja konkursa, a u koje spadaju preduzetnici i mikro, mala i srednja privredna društva, kao podrška u daljem odr┼żivom razvoju.

Subvencija se dodeljuje za obavljanje novoregistrovane delatnosti i za finansiranje i sufinansiranje kupovine osnovnih i obrtnih sredstava privrednih društava, koja su izuzetno va┼żana za njihov dalji opstanak.
Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za:
- porez na dodatu vrednost - PDV;
- nabavku putni─Źkih, teretnih i komercijalnih vozila;
- pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski, administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, monta┼że i instaliranja opreme, obuka;
- pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovo─Ĺenjem bankarskog kredita, odnosno finansijskog lizinga, kao što su troškovi: obrada zahteva, kamate, trošak kreditnog biroa za korisnika, upisa zaloge kod Agencije za privredne registre (APR), osiguranja pokretne imovine, kursnih razlika.
- kazne, finansijske kazne i troškove sudskog postupka i troškovi prinudne naplate;
- refundaciju sredstava za ve─ç nabavljenu opremu;
- zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;
- ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.

VISINA SREDSTAVA

Ukupan iznos sredstava koja se dodeljuju po ovom Javnom konkursu i koja su kao takva opredeljena Odlukom o bud┼żetu opštine Srbobran za 2018. godinu iznosi: 4.500.000,00 dinara (slovima: ─Źetirimilionaipetstotinahiljadadinara).

Subvencija za samozapošljavanje - zapo─Źinjanje posla na teritoriji opštine Srbobran, dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu do 200.000,00 dinarapo podnetoj prijavi, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva ili osnivanja privrednog društva, ukoliko osniva─Ź zasniva u njemu radni odnos.
Subvencija za mikro, mala i srednja privredna društva dodeljuje se osniva─Źima/─Źlanovima/vlasnicima privrednog društva i preduzetniku u jednokratnom iznosu do 500.000,00 dinara po podnetoj prijavi.

PRAVO NA U─îEŠ─ćE NA KONKURSU

Pravo na u─Źeš─çe po Javnom konkursu za dodelu subvencije za samozapošljavanje - zapo─Źinjanje novog posla, ima lice koje:
1. je prijavljeno na evidenciju nezaposlenih lica Nacionalne slu┼żbe za zapošljavanje na teritoriji opštine Srbobran;
2. ima podnet uredno popunjen obrazac prijave i biznis plan,
3.nije koristilo sredstva po programu samozapošljavanja - u predhodnih godinu dana od dana podnošenja prijave nije koristilo sredstva NSZ za istu namenu i u prethodne tri godine nije realizovalo ugovornu obavezu po nekom od predhodnih programa Opštine za istu namenu.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne mo┼że se ostvariti u slede─çim slu─Źajevima;

- za obavljanje delatnosti poljoprivrednog gazdinstva, udru┼żenja gra─Ĺana i društvenih organizacija;
- za obavljanje delatnosti u oblasti taksi prevoza, menja─Źnica, igara na sre─çu, lutrija i sli─Źnih delatnosti;
-za obavljanje bilo kojeg oblika trgova─Źke i ugostiteljske delatnosti,
- za aktivnosti povezane sa politi─Źkim partijama;
-za proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema doma─çem propisima ili me─Ĺunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim;


Pravo na podnošenje prijave za dodelu subvencije za mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnike ima osniva─Ź/─Źlan/vlasnik, ─Źije privredno društvo/preduzetni─Źka radnja ispunjava slede─çe uslove:

1. da privrednom društvu ili preduzetnikuu poslednje dve godine nije izre─Źena pravosna┼żna mera zabrane obavljanja delatnosti, a ukoliko posluje manje od dve godine - da nije izre─Źena pravosna┼żna mera zabrane delatnosti za period od 1 ( jedne) godine poslovanja od dana raspisivanja javnog konkursa,
(dokaz ─çe se pribaviti od podnosioca prijave pre potpisivanja Ugovora o dodeli odobrene subvencije)
2. Pravo na subvenciju za mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnike mo┼że ostvariti osniva─Ź/─Źlan/vlasnik ─Źije privredno društvo/preduzetni─Źka radnja kontinurano obavlja delatnost najmanje 1 ( jednu) godinu i da nad privrednim društvom ili preduzetnikom nije pokrenut ste─Źajni postupak ili postupak likvidacije.

U toku trajanja javnog poziva nezaposleno lice i osniva─Ź/─Źlan/vlasnik malog i srednjeg privrednog društva i preduzetnik, mogu samo jednom podneti prijavu za koriš─çenje subvencije.


DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI

Pored uredno popunjenog Obrasca prijave za u─Źeš─çe na konkursu - Prilog br. 1 i Izjave o prihvatanju obaveze podnosioca prijave u slu─Źaju da opština finansira ili sufinansira prijavljeni program - Prilog br. 2- overen kod Javnog bele┼żnika, podnosioci su du┼żni da podnesu slede─çu dokumentaciju:

a) Dokumentacija za podnošenje prijave za samozapošljavanje:
1) izvod iz evidencije nezaposlenih;
2) poslovni program (biznis plan)- Prilog br. 1a;
3) profaktura/ponuda/ kupoprodajni ugovor za nabavku osnovnih sredstava (opreme, ure─Ĺaja i dr.) ili obrtnih sredstava u visini od 20% neto vrednosti prikazanih u biznis planu (sirovine i repromaterijal potrebni za obavljanje delatnosti, alati, oru─Ĺe za rad i druga dobra u zavisnosti od delatnosti koju ─çe obavljati) ili gra─Ĺevinskog materijala za adaptaciju (privo─Ĺenje nameni) poslovnog prostora.

Dokumentacija koja se prila┼że pri potpisivanju ugovora o dodeli subvencije za smozapošljavanje:
- fotokopija rešenja o upisu u registar APR-a ili fotokopija rešenja nadle┼żnog organa o upisu u registar ukoliko nije registrovan u APR-u;
- fotokopija rešenja o PIB-u;
- fotokopija prijave na obavezno socijalno osiguranje;
- fotokopija ugovora o otvaranju ra─Źuna ili kartice teku─çeg ra─Źuna;
- fotokopija kartona deponovanih potpisa;
- fotokopija li─Źne karte podnosioca prijave odnosno o─Źitana li─Źna karta;
- pismeni pristanak podnosioca prijave za prikupljanje i obradu podataka o li─Źnosti;
- potvrda da lice koje podnosi prijavu nije koristilo sredstva po programu samozapošljavanja i da prethodnih godinu dana od dana podnošenja prijave nije koristio sredstva NSZ za istu namenu i u prethodne tri godine nije realizovalo ugovornu obavezu po nekom od predhodnih programa Opštine za istu namenu pribavlja slu┼żbeno Opštinska uprava Srbobran.

b) Dokumentacija za podnošenje prijave za mikro, mala i srednja privredna društva:
- Fotokopija rešenja o upisu u registar APR-a;
- Fotokopija rešenja o PIB-u;
- Fotokopije bilansa uspeha za zadnje 3 poslovne godine (odnosno prethodne godine za koje postoji bilans uspeha i stanja ra─Źunaju─çi jednu do tri godine unazad od dana podnošenja prijave);
- Broj radnika na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu raspisivanja konkursa - izjava podnosioca prijave, pod punom materijalnom i krivi─Źnom odgovornoš─çu, o broju radnika na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu raspisivanja konkursa- sa imenom, prezimenom i podacima o zasnivanju radnog odnosa za svakog od njih i fotokopije Ugovora o radu za navedena lica;
- da su izmirene dospele obaveze javnih prihoda - original ili overena fotokopija potvrde kod nadle┼żne filijale poreske uprave da je podnosilac izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda;
- Kratak opis investicije koja se finansira iz subvencije: šta se nabavlja, zašto je potrebna, vrednost investicije, kako ─çe se finanirati ivesticija sem subvencija(koliko je sopstveno i ostalo u─Źeš─çe-kredit ili sl);
-profaktura/ponuda/kupoprodajni ugovor za nabavku osnovnih sredstava (opreme, ure─Ĺaja i dr.) ili obrtnih sredstava (sirovine i repromaterijal potrebni za obavljanje delatnosti, alati, oru─Ĺe za rad i druga dobra u zavisnosti od delatnosti koju ─çe obavljati) ili gra─Ĺevinskog materijala za adaptaciju poslovnog prostora i sli─Źno.

NA─îIN PODNOŠENjA PRIJAVE

Prijave se podnose isklju─Źivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti sa zvani─Źne internet stranice opštine Srbobran www.srbobran.rs, kao i na stranici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Srbobran www.kler-srbobran.rs. Popunjen obrazac sa pripadaju─çom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Srbobran,Trg slobode 2, sa naznakom na licu koverte: „NE OTVARATI“ – „Prijava na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava po─Źetnicima u poslovanju i mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima“, poštom ili li─Źno predajom na pisarnicu Opštinske uprave opštine Srbobran - kancelarija br. 1.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti i putem telefona: 021/730-020, kao i u prostorijama KLER-a, na adresi: Srbobran, Trg slobode br. 2, svakog radnog dana u periodu od 7-15 ─Źasova.

Rok za podnošenje prijava je 03.07.2018. godine.

Napomena: Nepotpune prijave i prijave poslate van roka za prijavu ne─çe se uzimati u razmatranje.
Komisija zadr┼żava pravo da, za prijave koje su kao blagovremene i potpune uzete u razmatranje, ukoliko postoji potreba, zatra┼żi od podnosioca da iste dopune dodatnom dokumentacijom koja je neophodna za donošenje odluke o ispunjenosti uslova za u─Źeš─çe u konkursu ili kriterijuma za ocenu podnetih prijava, a koja nije dokumentacija koja se podnosi uz prijavu na konkurs.

KRITERIJUMI ZA OCENU PODNETIH PRIJAVA

1. Prilikom ocene podnetih prijava za samozapošljavanje, uzimaju se u obzir slede─çi kriterijumi:
Planirana vrsta delatnosti- prednost ima proizvodnja i proizvodno zanatstvo;
Vreme provedeno na evidenciji Nacionalne slu┼żbe za zapošljavanje - prednost imaju posnosioci sa du┼żim vremenom provedenim na evidenciji;
Starost podnosioca prijave - prednost imaju mla─Ĺi podnosioci;
Prednost imaju ┼żene preduzetnice;
Vrednost opreme u vlasništvu - prednost imaju podnosici koji imaju ve─çu vrednost opreme u vlasništvu;
Sopstveno u─Źeš─çe - prednost imaju podnosioci sa ve─çim sopstvenim u─Źeš─çem.

2. Prilikom ocene podnetih prijava za subvenciju mikro, mikro, malih i srednjihprivrednih društava i preduzetnike uzimaju se u obzir slede─çi kriterijumi:
Ostvareno poslovanje u prethodnom periodu- analiza bilansa preduze─ça,prednost imaju preduze─ça sa ve─çim prihodima i iskazanom dobiti;
Broj radnika-prednost imaju privredna društva sa ve─çim brojem radnika;
Vrsta delatnosti-prednost imaju preduze─ça sa proizvodnom delatnosti;
Visine sopstvenog u─Źe─ça u finansiranju investicije u osnovna ili obrtna sredstva-prednost imaju privredna društva i preduzetnici sa ve─çim sopstvenim u─Źeš─çem.

DONOŠENjE ODLUKE

Stru─Źnu procenu i izbor podnetih prijava korisnika kojima se dodeljuju bud┼żetska sredstva vrši Komisija koju obrazuje Opštinsko ve─çe.

Komisija utvr─Ĺuje Predlog raspodele sredstava, koji se objavljuje na zvani─Źnoj internet stranici Opštine Srbobran i na oglasnoj tabli opštine Srbobran.

Podnosioci prijava imaju rok od 8 (osam) dana od dana objavljivanja predloga raspodele-rang liste sredstava za podnošenje prigovora na isti.

Odluku o prigovorima donosi Opštinsko ve─çe u roku od 15( petnaest) dana od dana prijema prigovora.
Odluku o izboru programa kojima se dodeljuju sredstva podrške po─Źetnicima u poslovanju za zapo─Źinjanje posla i programa za pru┼żanje podrške malim i srednjim preduze─çima na teritoriji opštine Srbobran donosi Opštinsko ve─çe u roku od 15 dana od dana utvr─Ĺivanja Predloga raspodele sredstava.

U roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru programa o raspodeli sredstava, sa izabranim podnosiocima prijave zaklju─Źuju se ugovori o finansiranju ili sufinansiranju programa, kojima se ure─Ĺuju se me─Ĺusobna prava i obaveze ugovornih strana, na─Źin i rok za prenos odobrenih sredstava, rok za realizaciju programa, sredstva obezbe─Ĺenja, obaveza podnošenja izveštaja o realizaciji programa i druga prava i obaveze ugovornih strana.

Lice kojem je odobrena subvencija za samozapošljavanje je u obavezi da otpo─Źne obavljanje registrovane delatnosti nakon donošenja kona─Źne odluke i rang liste u roku od 30 dana, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

OBAVEZE PODNOSIOCA PRIJAVE NAKON ZAKLjU─îIVANjA UGOVORA

Nakon zaklju─Źivanja ugovora podnosilac prijave za samozapošljavanje du┼żan je da:
- obavlja registrovanu delatnost u trajanju od najmanje 12 meseci, po─Źev od dana otpo─Źinjanja obavljanja delatnosti;
- ispunjava sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, u skladu sa zakonom;
- korisnik je du┼żan da u roku od 30 dana od dana zaklju─Źenja Ugovora sa Opštinom Srbobran, dostavi kopije gotovinskih ra─Źuna i ugovora za kupljenu robu ili izvršene usluge koje su predmet investicije.
U slu─Źaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, du┼żan je da vrati iznos subvencije u roku od 30 dana od dana dobijanja sredstava.
Nakon zaklju─Źivanja ugovora podnosilac zahteva za subvenciju za mikro, mala i srednja preduze─ça je du┼żan:
- da nastavi obavljanje registrovane delatnost u trajanju od najmanje 12 meseci, po─Źev od dana dodele subvencije;
- da prikazani broj zaposlenih radnika na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu raspisivanja konkursa ostane isti ili pove─çan u periodu od 12 meseci po─Źev od dana dodele subvencije;
- da izvrši nabavku osnovnih (opreme, ure─Ĺaja i dr.) ili obrtnih sredstava (sirovine i repromaterijal potrebni za obavljanje delatnosti, alati, oru─Ĺe za rad i druga dobra u zavisnosti od delatnosti koju ─çe obavljati) ili gra─Ĺevinskog materijala za adaptaciju poslovnog prostora i sli─Źno u roku od 30 dana od dana zaklju─Źenja ugovora, što dokazuje dostavom kopija ra─Źuna i ugovora za kupljenu robu ili izvršene usluge koje su predmet investicije;
- ispunjava sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, u skladu sa zakonom.
U slu─Źaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, du┼żan je da vrati iznos subvencije u roku od 30 dana od dana dobijanja sredstava.
Na obaveze iz ugovora koje se odnose na realizaciju sredstava primenjiva─çe se Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o izvršenju i obezbe─Ĺenju.
Izabrani podnosioci prijave, kojima su dodeljena sredstva za finansiranje ili sufinansiranje programa, du┼żni su da u roku od 60 dana po završetku programa za koji su dodeljena bud┼żetska sredstva, a najkasnije do kraja teku─çe godine odnosno do 28.02. naredne godine podnesu izveštaj o realizaciji tih programa odnosno projekata i dostave dokaze o namenskom koriš─çenju finansijskih sredstava Opštinskoj upravi Srbobran - Odeljenju za privredu, bud┼żet i finansije.
Izveštaji se podnose u dva primerka u štampanom obliku, predajom na pisarnicu Opštine Srbobran ili poštom na adresu Trg Slobode 2, kancelarija broj 1.

Ukoliko se prilikom prenosa sredstava za realizaciju programa utvrdi da izabrani podnosioci prijava dobijena sredstva ne koriste za realizaciju odobrenih programa, du┼żni su da vrate dobijena sredstva. Postupak vra─çanja sredstava bi─çe detaljnije ure─Ĺen Ugovorom o finansiranju ili sufinansiranju programa.

KOMPLETNU DOKUMENTACIJU MO┼ŻETE PREUZETI OVDE.

Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign