Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / Info / Strategije borbe protiv siromaštva

PEDESET PET GODINA NA USLUZI GRADJANIMA


Jedan od stubova socijalne zaštite i borbe protiv siromaštva je Centar za socijalni rad u našoj opštini. Nema sumnje da je njegova društvena uloga ogromna i da nedvosmisleno zaslužuje posebno mesto u nomenklaturi lokalne samouprave. Ovo je lična karta institucije koja je vrlo često pojas za spasavanje našim sugrađanima koji se nalaze u egzistencijalnim problemima.


Centar za socijalni rad u Opštini Srbobran duže od pedeset dve godine pruža usluge socijalne zaštite građanima uz primenu zakona i regulative u ovoj oblasti. Osnovan davne 1963. godine kao Centar za socijalni rad za opštine Kula, Vrbas i Srbobran sa sedištem u Kuli – razvijao se i pratio potrebe društva i pojedinaca u stanju socijalne potrebe. Organizaciona forma centra menjala se nekoliko puta, da bi 2002. godine Centar dobio svoju samostalnost i funkcioniše kao:

Centar za socijalni rad opštine Srbobran. Ta godina je važna zbog početka rada na razvoju usluga u lokalnoj zajednici bez kojih sistem prava u socijalnoj zaštiti nije potpun . Prihvatna stanica, Služba za integrisanu negu u kući, Klub penzionera, Narodna kuhinja ..., deo su onih usluga koje omogućavaju bolji pristup pravima marginalizovanih grupa stanovništva. Tu se pre svega misli na starije osobe, invalidna lica i osiromašene porodice sa većim brojem dece.Uz njih u svakoj godini pojavljuju se nove grupe ugroženih lica u zaštiti : povratnici iz azila – readmisija, potencijalno azilanti na putu ka Evropi, lica iz područja zahvaćenih klimatskim nepogodama (npr. poplave) i slično. Navedeno govori o neophodnoisti da sistem socijalne zaštite bude fleksibilan i da što efikasnije odgovara na potrebe svih koji se stalno ili privremeno nalaze na teritoriji jedne opštine.


Centar za socijalni rad smešten je i delatnost sprovodi u objektu koji je u vlasništvu lokalne samouprave, u samom centru grada sa dobrom povezanošću sa ostalim institucijama kao što su Policijska stanica, Dom zdravlja, Obrazovne institucije i pre svih, lokalna samouprava koja je na udaljenosti stotinak metara. Centar za socijalni rad postavljanjem rampe za invalide postiže zadovoljavajuće standarde za rad u uslovima koji su prilagođeni delatnosti. Oprema kojom raspolaže je nova i tehnički pripremljena za elektronsku komunikaciju sa centralnim registrima.


Centar za socijalni rad opštine Srbobran raspolaže sa dva vozila, jedno je Fiat Punto, koji je već u poodmaklim godinama, ali ga održavamo, i drugi je Fiat – Doblo koji smo kupili 2011 godine kroz projekat resornog Ministarstva.


Centar za socijalni rad opštine Srbobran sprovodi delatnost po osnovu javnih ovlašćenja primenom Zakona o socijalnoj zaštiti, Porodičnog zakona, Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Krivičnog i drugih zakona. Delatnost po osnovu javnih ovlašćenja finansira Republika Srbija, na osnovu finansijskog plana, redovnim mesečnim dotacijama. Prava koja se obezbeđuju po osnovu navedenih zakona su pre svega: socijalna novčana pomoć, pravo na tuđu pomoć i negu i uvećani dodatak na tuđu pomoć i negu, kao i pravo na smeštaj – porodični smeštaj ili u ustanovu socijalne zaštite. Primenom Porodičnog i drugih zakona, Centar za socijalni rad obezbeđuje starateljsku zaštitu, pomoć u porodičnom funkcionisanju, rad sa maloletnim počiniocima prekršajnih i krivičnih dela, rad na prevenciji porodičnog nasilja, kao i druge poslove koji su povezani sa bezbednošću zdravog razvoja dece, mladih i očuvanjem integriteta porodice i njenih funkcija.


- Poverene poslove od strane Lokalne samouprave Centar sprovodi u skladu sa Odlukom o pravima u socijalnoj zaštiti građana u opštini Srbobran,sredstva za prava i usluge po Odluci obezbeđuju se na nivou budžeta lokalne samouprave i uvremenjeno se na osnovu trebovanja stavljaju na raspolaganje organu starateljstva. Kada govorimo o pravima sa nivoa lokalne samouprave onda je to najčešće obraćanje za pravo na jednokratnu novčanu pomoć, pravo na pomoć u naturi, pravo na interventnu novčanu pomoć u slučajevima elementarnih i drugih iznenadnih nepogoda koje zadese porodicu neočekivano i iznenada, kaže Biserka Veselinović, direktorka Centra za socijalni rad, naš sagovornik povodom ovog velikog jubileja, 55 godina postojanja Centra.


Jednokratna novčana pomoć obezbeđuje se kroz zahteve pojedinaca, za grupe korisnika sa istim ili sličnim socijalnim statusom (npr. pomoć za porodice sa školskom decom i nabavka udžbenika, snabdevanje ogrevom, jednokratna pomoć tokom oktobra), ili za sve korisnike socijalne novčane pomoći (pomoć u osnovnim životnim namirnicama, snabdevanje garderobom).

Srbobran je jedna od opština sa najširim dijapazonom prava sa lokalnog nivoa koja su uvremenjeno i u skladu sa dinamičkim planom dostupna građanima. U svakoj godini lokalna samouprava nastoji da podrži najosetljivije grupe socijalno ugroženih građana novim vidom podrške uz zadatak Centru za socijalni rad da pažljivo kombinuje prava i usluge kako bi porodice i pojedinci prevazišli krizu u kojoj su se zatekli.


Pravo na neki vid jednokratne pomoći obezbeđeno je za : 1 500 – 1 600 lica


Usluge:


Pomoć u kući
Centar za socijalni rad od 2006. godine kroz projekte, javne radove, radnu aktivaciju, a ponekad volontiranjem razvija i ukazuje na prepoznate potrebe za uslugama. To se odnosi na usluge namenjene starijim i starijim invalidnim licima, usluge potrebne deci sa smetnjama u razvoju i invalidnoj omladini, kao i socijalno – edukativne, savetodavne, terapijske usluge; usluge koje obezbeđuju dobru prevenciju nastanka problema i preveniranje porodičnog nasilja. Od 2012. godine, nakon uspešnog projekta Integrisana pomoć i nega u kući , koji je podržalo resorno Ministarstvo, lokalna samouprava je obezbedila sredstva i radno angažovanje tri gerontodomaćice. Nakon odlaska jedne gerontodomaćice 2016. godine nismo dobili saglasnost da popunimo radno mesto (u to vreme je bila aktuelna Uredba o maksimalnom broju radnika), tako da sada imamo dve gerontodomaćice, jednu na neodređeno i jednu na određeno radno vreme. Uslugu obezbeđujemo kroz Javne radove, ugovore o delu zahvaljujući transfernim sredstvima tako da je kapacitet usluge u skladu sa potrebama na terenu.


Kapacitet usluge : 74 porodice u sva tri naseljena mesta


Savetodavno-terapijske - socijalno-edukativne usluge
Savetodavno terapijske usluge dostupne su građanima u utvrđenim popodnevnim terminima , četvrtkom (ili prilagođeno mogućnostima klijenta), u vremenskom intervalu od 17 – 19 časova.


Pomoć za koji se građani obraćaju širokog je dijapazona problema, ali su to najčešće partnerski problemi, razvojni problemi dece i mladih, kao i potreba žrtava porodičnog nasilja za psihološkim osnaživanjem.


Kapacitet usluge: 156 lica


S- O-S telefon lokalna samouprava podržava od juna ove godine kao još jednu mogućnost za dostupnost socijalne usluge i sprečavanje nastanka porodičnih (ličnih) kriza koje se često završavaju incidentnim događajima.


Broj dosadašnjih "help" poziva: 31


Zahvaljujući razumevanju i finansijskoj pomoći opštine Srbobran, Centar za socijalni rad je adaptirao kuću u ulici Pap Pavla broj 25, zadužbinu Greguš Mihalja i Eržabet. Kuća je namenjena urgentnom prihvatu naših najstarijih sugrađana i drugih lica koja imaju potrebu za bezbednim prenoćištem, hranom, odećom, sredstvima za ličnu higijenu i održavanje lične higijene. Dakle, sve ono što je neophodno u kriznoj situaciji. Kuća je po modelu socijalnog stanovanja obezbeđena potrebama naše sredine i predstavlja model prihvata do sedam dana koji je efikasan te daje dobre rezultate i kvalitetnu zaštitu. Ovo je najmanje restriktivan oblik socijalnog zbrinjavanja u sredini porekla i finansijski održiv. Lokalna samouprava obezbedila je zamenu douličnih prozora i adaptaciju fasade. Objekat, baštu, dvorište i voćnjak održavamo kroz angažovanje radnika putem javnih radova.


Broj smeštaja: 12 noćenja: 29


Vezano za uslugu personalnog asistenta deci koja pohađaju inkluzivnu nastavu, i za sve druge usluge kao što su Dnevni boravak za decu, Centar za socijalni rad radi dijagnostičku procenu potreba za uslugama na lokalu, donosi rešenje o priznavanju prava koje dostavlja Opštinskoj upravi.
Posebno je važno navesti da je Centar za socijalni rad kroz jedan svoj projekat pokrenuo inicijativu za udruživanje roditelja dece sa smetnjama u razvoju i nakon godinu dana realizovanja projekta nastalo je udruženje "BISER". Kroz permanentnu saradnju uz kombinovanje prava i usluga koje obezbeđuje "Biser", deca sa smetnjama u razvoju i njihove porodice, kao i mladi sa invaliditetom dobili su šansu da svoj najbolji interes ostvare u sredini porekla, bez izdvajanja i smeštaja u ustanove, uz organizovane dnevne aktivnosti. Udruženje za pomoć MNRO "Biser" je dobilo licencu za dnevni boravak što potvrđuje njihov savestan, uporan i permanentan rad i posvećenost.

Treći nivo vlasti sa kojeg Centar za socijalni rad obezbeđuje sredstva na osnovu stručnih projekata u cilju razvojnih pretpostavki sistema socijalne zaštite jeste Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.


Delatnost Centra sprovodi sedam zaposlenih radnika čija se naknada za rad finansira iz republičkog budžeta. Struktura zaposlenih je sledeća : socijalni radnik, pedagog, psiholog, pravnik, administrativno tehnički radnik, finansijski radnik i direktor.

Korišćenje prava iz domena socijalne zaštite:

Ukupan broj korisnika na aktivnoj evidenciji 31.12.2016.
                                    M          Ž        Ukupno
Deca (0-17)               349      354       703
Mladi (18-25)             101        74       175
Odrasli (26-64)         337      373        710
Stariji (65 i više)         97      159         256
Ukupno                     884      960       1844


Najveći broj korisnika pojavljuje se u korisničkoj grupi materijalnih primanja, novčane socijalne pomoći, jednokratne pomoći kao i pomoći u naturi, kao i korisnici prava na tuđu negu i pomoć. Siromaštvo koje se obično posebno odražava na osetljive grupe kao što su stariji, invalidna lica kao i deca, prošle godine je, zbog porasta nezaposlenosti i smanjene ponude neregistrovanih poslova, uticalo na povećanje obuhvata odraslih, radno sposobnih lica uslugama iz oblasti socijalne zaštite.


Ukupan broj porodica korisnika socijalne novčane pomoći (podatak za oktobar 2017) – 398


Tokom zimskih meseci: decembar, januar, februar broj korisnika bude do 580 porodica


Centar za socijalni rad ima dobra iskustva sa primenom Uredbe Vlade o socijalnoj uključenosti. Korisnici socijalne pomoći rado se uključuju u radne programe zajednice. Pored toga kroz obrazovni program "Druga šansa" motivisano je preko 30 lica da završe osnovno obrazovanje. Kroz javne radove koje redovno radimo, angažujemo korisnike novčane pomoći. Lokalna samouprava je obezbedila edukaciju od 2 grupe po 10 gerontodomaćica.


Broj lica koja koriste Tuđu pomoć i negu (oktobar 2017.) -1


Broj lica koja koriste pravo na smeštaj (oktobar 2017. ) – 108

Centar za socijalni rad Opštine Srbobran razvio je sistem porodičnog smeštaja kao manje restriktivan model smeštaja i može da se pohvali velikim brojem edukovanih, uspešnih porodica. Specijalizovano hraniteljstvo omogućilo je da iz domova preuzmemo i invalidnu decu.

Opština Srbobran jedna je od opština koja neguje porodični smeštaj za odrasla, invalidna, ostarela lica. U 13 porodica na smeštaju imamo 18 lica. Važno je napomenuti da je za neka od tih lica bilo nemoguće obezbediti smeštaj u ustanovu, a da je u dobroj komunikaciji i podršci u hraniteljskoj porodici smeštaj uspešan.,


Kroz stalno nastojanje da obezbedi JAVNOST rada Centar za socijalni rad o svim aspektima svog rada izveštava organ državne uprave, pokrajinske uprave i lokalne uprave.Takođe građane svoje opštine obaveštava o zakonskim obavezama i ovlašćenjima, kao i uslugama i programima koje nudi.

S.N.

Ovaj medijski prilog je deo projekta "Strategije borbe protiv siromaštva u nerazvijenim sredinama" koji je finansijski podržan od strane opštine Srbobran. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. 

Postavio: Administrator dana 2018.07.16

 

                                    

 

Glasaj
     

Komentar na ovu vest mogu ostaviti samo registrovani korisnici našeg portala!
 Prijavi se
PESMA DANAPretraga
Partneri
Oglasi
Sutomore
Srbobran.net
Instagram
Termoglas
Reklam Dizajn
Raspored sahrana
Apolon
Pc world
Old Times Pub
King
gold cakes
Minipani
Index
Ignis
Navona
Kos
StatistikaKo je online?
clanova: 0, gostiju: 58
                              
stampaj | Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign | Redakcija | Lesezeichen / Weitersagen