Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/2140/obavetenje-za-poljoprivrednike/

Verzija za tampu / To ScreenviewOBAVEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNIKE


U cilju blagovremenog preduzimanja preventivnih i operativnih mera i zadataka zaštite od izbijanja i širenja požara na otvorenom prostoru u vreme žetvenih i vršidbenih radova potrebno je da se u narednom periodu preduzmu pojačane mere zaštite od požara.


Opštinski štab za vanredne situacije je na sednici održanoj 21 juna između ostalog usvojio i Plan aktivnosti na preduzimanju preventivnih i operativnih mera i zadataka zaštite i spasavanja u nastupajućem periodu, povećane opasnosti od izbijanja i širenja požara na otvorenom prostoru u vreme žetvenih radova.


U realizaciji naloženih obaveza vršiće se koordinacija rada štaba i svih subjekataod značaja za zaštitui spasavanje na teritoriji opštine Srbobran.
Vreme sazrevanja pšenice i ječma, kao i žetveni radovi nose potencijalne opasnosti od nastanka požara. Stim u vezi potrebno je blagovremeno preduzeti preventine mere zaštite od požara, a shodno Pravilniku o merama zaštite od požara u poljoprivredi, koje se sastoje u sledećem:


- Sve poljoprivredne mašine koje učestvuju u žetvi i transportu strnih useva moraju biti tehnički ispravne i snabdevene hvatačima varnica,


- Svakodnevno po završetku rada poljoprivredne mašine koje učestvuju u žetvi treba oprati, očistiti od pleve i masnoće, kontrolisati razvodni sistem za gorivo i električnu instalaciju,


- Izvršiti obuku svih lica koja rukuju poljoprivrednim mašinama u žetvi i transportu za primenu protivpožarnih mera,


- Poljoprivredne mašine koje učestvuju u žetvi i transportu strnih useva potrebno je da imaju sledeću opremu:


KOMBAJN – ručni aparat za gašenje požara prahom S-9, ašov, lopatu i lanac na zadnjoj osovini za sprovođenje statičkog elektriciteta.


TRAKTOR – ručni aparat za gašenje požara prahom S-2 ili S-3, ašov i lopatu.


- Brigada sa tri i više kombajna, pored navedene opreme mora imati autocisternu ili cisternu sa traktorskom vučom kapaciteta 3000 do 5000 litara vode sa pumpom i opremom za gašenje požara.


- Ako su strni usevi zasejani na kompleksu zemljišta većem od 50, a manjem od 100 hektara, žetva se otpočinje prokošavanjem useva po sredini, najmanje u širini od 15 metara. Na kompleksu zemljišta većem od 100 hektara, prokošavanje se vrši tako da se odvaja približno svakih 50 hektara najmanje u širini od 15 metara. Po završetku prokošavanja, prokošeni pojas se mora odmah preorati.


- Kamarisanje slame vršiti po propisu na bezbednoj udaljenosti od objekata.

Pored ovoga potrebno je naglasiti da su Zakonom o zaštiti od požara privredna društva, zemljoradničke zadruge, ustanove ili druga pravna lica, preduzetnici i poljoprivrednici koji vrše žetvene radove dužni da preduzmu posebne mere zaštite strnih useva od požara. Takođe je zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka.

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE SRBOBRAN

Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign