Srbobran.net web portal


http://srbobran.net/news/1/3089/proglaena-vanredna-situacija-u-optini-srbobran/

Verzija za tampu / To ScreenviewPROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA U OPŠTINI SRBOBRAN


Predsednik opštine, Radivoj Debeljački na osnovu zaključka Štaba za vanredne situacije opštine Srbobran doneo je odluku o proglašenju vanredne situacije u našoj opštini. Odluka je odmah po proglašenju stupila na snagu, a izdata je i naredba za sprovođenje mera za sprečavanje širenja pandemije covid19.


REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA SRBOBRAN
Opštinski štab za vanredne situacije
Broj:82-10/2020-I
Dana: 19.11.2020. godine
Srbobran, Trg Slobode 2

Na osnovu člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ br.87/2018), Člana 9 Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Srbobran („Službeni list opštine Srbobran“ br. 6/2011), Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru (“Sl. glasnik” 100/2020-7 i 111/2020-14 i 133/2020-39) i na osnovu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID 19 (“Sl. Glasnik RS” broj 111/2020) , Štab za vanredne situacije opštine Srbobran u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19, navanrednoj sednici održanoj dana 19.11.2020. godine donosi sledeće:


                                                                               N A R E D B U
1.Zabranjuju se javna okupljanja na teritoriji opštine Srbobran na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 5 lica, s tim što rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 1,5 m, odnosno na svaka 4 m² može biti prisutno jedno lice, radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

(Sa izuzetkom koji se odnosi na rad privrednih subjekata koji ne pružaju usluge stanovništvu, kao i na rad državnih organa i javnih službi.)


2.Naređuje se upotreba zaštitinih maski na teritoriji opštine Srbobran u svim zatvorenom prostorima, i preporučuje se nošenje maski na otvorenm prostoru.
Na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održavati rastojanje između dva lica od najmanje 1,5 m ( ispred prodavnica, apoteka,autobuskoj stanici i sl. ) nošenje zaštitnih maski je obavezno.


3.Ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata, trgovinskih i ostalih radnji, priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ( kladionica) na teritoriji opštine Srbobran tako da mogu raditi najduže od 05:00 časova do 21:00 časova.
Ograničenje radnog vremena iz tačke 3. ne odnosi se na apoteke, ugostiteljske objekte koji vrše dostavu hrane kao ni na benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva.


4. Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost, delatnost u trgovinskim formatima i vrše usluge, kao i privrednim subjektima koji ne pružaju usluge stanovništvu, da odrede lice odgovorno za sprovođenje epidemioloških mera.
Na ulazu u objekat u kojem privredni subjekti obavljaju delatnost iz stava 1. ove tačke moraju biti istaknuti podaci o licu odgovornom za sprovođenje epidemioloških zaštitnih mera.
Na ulazu u objekat u kojem privredni subjekti obavljaju delatnost iz stava 1. ove tačke mora biti jasno istaknuta površina i broj lica koji mogu biti istovremeno u objektu. (na svaka 4 m² može biti prisutno jedno lice).


5.Naređuje se obavezno nošenje maski na propisan način (tako da prekriva nos i usta) na pijacama. Prodavci na pijaci kao i kupci moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka na prostoru pijace, uz poštovanje fizičke distance između kupaca od najmanje 1,5m odnosno za jednom tezgom ne može biti prisutno više od 5 lica.


6. Preporučuje se Predškolskoj ustanovi „Radost“ da dok traje vanredna situacija na teritoriji Opštine Srbobran, vrši prijem dece čija su oba roditelja ili staratelja zaposlena, ili roditelj odnosno staratelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo – radno angažovan.


7.Održavanje sportskih takmičenja i treninga u zatvorenom postoru dozvoljeno je bez prisustva publike.
Odgovorno lice, organizator treninga/takmičenja, dužan je da ukoliko se u toku treninga jave zdravstveni problemi kod aktivnog učesnika, bez odlaganja udalji to lice sa takmičenja i uputi ga u nadležnu COVID ambulantu, kao i ostale učesnike koji su bilu u kontaktu sa tim licem.

8. Za sprovođenje ovih mera zadužena je komunalna inspekcija Opštine Srbobran.

Komandant opštinskog štaba
Radivoj Debaljački
 

Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign