Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / Info / Ekonomija

NOVE POVOLJNOSTI ZA POJEDINE GRUPE KORISNIKA USLUGA JKP GRADITELJ


Od danas, 04. jula pa sve do kraja meseca, 31. jula, teče rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na subvencionisanu cenu komunalnih usluga. Subvencionisana cena se može ostvariti za snabdevanje vodom za piće i iznošenje kućnog smeća, usluge koje pruža JКP "Graditelj". Navedene usluge se subvencionišu u visini od 50%.


Subvencionisanje cene ostvaruje pojedinac ili domaćinstvo - korisnik komunalnih usluga, koji su u sistemu naplate, i to: fizička lica koja su vlasnici ili zakupci stambenog prostora, zakupci stanova na neodređeno vreme u javnoj svojini.

Subvencionisanu cenu zakupac stana može ostvariti pod uslovom da je zaključio ugovor o zakupu sa zakupodavcem, overen kod javnog beležnika (odnosno suda ili organa uprave, ukoliko je ugovor zaključen u vreme kad su overu mogli vršiti ovi organi) i da je ugovorom utvrđeno da je zakupac u obavezi da plaća troškove komunalnih usluga.

Neophodno je da zakupac ima prijavu prebivališta na adresi stana (odnosno boravišta ukoliko se radi o izbeglom ili interno raseljenom licu), za koji se traži subvencija, a pod uslovom da pripada jednoj od kategorija korisnika iz člana 5. ove odluke.

Subvenciju mogu ostvariti lica iz stava 1. ovog člana, pod uslovom da redovno izmiruju svoje obaveze, ili, ukoliko imaju dugovanje prema JКP „Graditelj”-u na ime neizmirenih obaveza za pružene usluge koje se ovom Odlukom subvencionišu, da imaju zaključen reprogram i da uredno izmiriju obaveze iz reprograma i tekuće obaveze. Procenat umanjenja cene usluge, primenjuje se samo na tekuću potrošnju (za dati mesec) i ne može se obračunavati na iznos duga po osnovu neizmirenih obaveza za pružene usluge koje se subvencionišu.

Cena usluge se subvencioniše u skladu sa brojem članova domaćinstva. Broj članova domaćinstva na osnovu kog se vrši obračun cena usluga koje se subvecionišu, mora odgovarati stvarnom stanju broja članova domaćinstva. U suprotnom, korisnik je dužan da nadležnom JКP “Graditelj” Srbobran prijavi promenu u broju članova, pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na subvenciju. Usluga snabdevanja vodom za piće subvencionisaće se najviše do 5m3 po članu domaćinstva.

Opšti uslovi:

1.    da je pojedinac odnosno član porodice domaćinstva koji pripada kategoriji korisnika iz člana 5. ove Odluke državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište na teritoriji opštine Srbobran, na adresi na kojoj se nalazi nepokretnost najmanje 6 meseci pre dana podnošenja zahteva,
2.    da je pojedinac odnosno član porodice domaćinstva koji pripada kategoriji korisnika iz člana 5. ove Odluke izbeglo lice ili interno raseljeno lice sa Кosova i Metohije, koje ima boravište na teritoriji opštine Srbobran, na adresi na kojoj se nalazi nepokretnost najmanje 6 meseci pre dana podnošenja zahteva.

Кategorije koje imaju pravo na subvencionisanje cene usluga:

1.    korisnik koji ima priznato svojstvo ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida i civilnog invalida rata,
    pojedinac ili domaćinstvo čiji je član korisnik porodične invalidnine,
2.    pojedinac ili domaćinstvo čiji je član učesnik NOR-a, oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine (za očuvanje suverenosti i nezavisnosti SFRJ) i za vreme agresije NATO snaga na SRJ, bračni ili vanbračni drug u slučaju smrti učesnika rata,
3.    pojedinac ili domaćinstvo čiji je član penzioner i to:

 -   u jednočlanom domaćinstvu, ukoliko podnosilac zahteva prima penziju u iznosu manjem od iznosa 40% prosečne neto zarade u RS prema poslednjem zvaničnom objavljenom podatku, pre perioda podnošenja zahteva, pod uslovom da domaćinstvo nema drugih prihoda ili nepokretnu imovinu, osim stana u kome stanuju i poljoprivrednog/građevinskog zemljišta površine do 1 katastarskog jutra,
 -   domaćinstvo u kome su svi članovi korisnici penzije, sa prihodom samo po osnovu penzije, po članu domaćinstva nižim od 30% prosečne neto zarade u RS prema poslednjem zvaničnom objavljenom podatku, pre perioda podnošenja zahteva, pod uslovom da domaćinstvo nema drugih prihoda ili nepokretnu imovinu, osim stana u kome stanuju i poljoprivrednog/građevinskog zemljišta površine do 1 katastarskog jutra,
-    višečlano domaćinstvo čiji je član penzioner (jedan ili više članova), ukoliko su ostali članovi domaćinstva bez prihoda (dakle, ukoliko domaćinstvo ima samo prihode po osnovu penzije), ukoliko prosečan mesečan prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosečne neto zarade u RS prema poslednjem zvaničnom objavljenom podatku, pre perioda podnošenja zahteva, pod uslovom da domaćinstvo nema drugih prihoda ili nepokretnu imovinu, osim stana u kome stanuju i poljoprivrednog/građevinskog zemljišta površine do 1 katastarskog jutra.

Prihodom domaćinstva, osim prihoda po osnovu penzije, smatra se prihod od zarade, preduzetničke delatnosti i druge vreste prihoda i naknada, pri čemu će se uzimati prosek isplaćene zarade/naknade za 3 meseca pre meseca podnošenja zahteva.

Obrazac zahteva možete preuzeti OVDE. 

Postavio: Administrator dana 2023.07.04   |  Ocena:  

 

                                    

 

Glasaj
     

Komentar na ovu vest mogu ostaviti samo registrovani korisnici našeg portala!
 Prijavi se
PESMA DANAPretraga
Partneri
Oglasi
Sutomore
Srbobran.net
Instagram
Termoglas
Reklam Dizajn
Raspored sahrana
Apolon
Pc world
Old Times Pub
King
gold cakes
Minipani
Index
Ignis
Navona
Kos
StatistikaKo je online?
clanova: 0, gostiju: 71
                              
stampaj | Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign | Redakcija | Lesezeichen / Weitersagen