Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ВРТИЋ 2020 - 2021

КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ВРТИЋ 2020 - 2021

На основу члана 17. Закона о основама обазовања и васпитања (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон и 6/2020),  члана 2. Правилника о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу (''Сл. гласник РС'' бр. 44/2011) , члана 54. Статута Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран ( број 217/2019 од 15.04.2019. године)  и ускладу са Правилником о условима за пријем, упис и испис деце из ПУ „Радост“  Србобран (број 179/2020 од 08.05.2020. године) , в.д. директор Установе за предшколско образовање и васпитање „Радост“ Србобран  дана 11.маја. 2020. године расписује

 

КОНКУРС

за упис деце за радну 2020/2021 годину

 

У предшколску установу „Радост“ у Србобрану примају се деца на захтев родитеља / другог законског заступника и то :

 

 • дете узраста до 2-3 године ( јасле) – целодневни боравак
 • дете узраста од 3-5 година ( вртић) – целодневни и полудневни боравак
 • дете узраста од 5,5 – 6,5 година ( припремни предшколски програм ) –целодневни и полудневни боравак

 

Конкурс за пријем деце траје од 11. маја. 2020. године до 25. маја 2020. године.

Родитељи односно други законски заступници који први пут уписују децу у нашу установу

Родитељи односно други законски заступници који први пут уписују децу у нашу установу од ове године могу на електронски и потпуно бесплатан начин пријавити дете.

Услуга Е-Вртић која је од ове године доступна свим родитељима у општини Србобран, омогућава електронску пријаву деце у вртић.  Родитељ више не мора лично да долази у предшколску установу, већ пријаву може поднети на порталу Е-Управа на линку https://euprava.gov.rs/usluge/5840

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем on line образца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно јер се аутоматски прибављају уз претходну сагласност родитеља.

У овом тренутку услуга Е-Вртић је доступна у 140 градова и општина у Србији.

За све родитеље који нису у могућности или им је потребна помоћ за пријаву детета за упис у предшколску установу моћи ће да дођу у предшколску установу у објекат „Снежана „ у улици Јована Поповића број 9 у времену од 08:00 до 12:00 часова, најкасније до 25. маја 2020 године, да им се укаже помоћ приликом уписа детета.

Родитељи односно други законски заступници чија су деца већ похађала нашу установу

Родитељи односно други законски заступници чија су деца већ похађала нашу установу могу да пријаве дете за упис лично у објекту који желе да њихово дете похађа. Упис деце ће се вршити сваком радним даном у периоду од 08:00 – 12:00  часова најкасније до 25. маја. 2020. године.

Родитељи односно други уаконски заступници могу уписати децу у следећим објектима:

„Снежана“ – Србобран, Јована Поповића број 9

„Бамби“ – Србобран , Лазе костића број 26

„Чуперак“ – Србобран, Ратарска бб

„Палчић“ – Србобран , Николе Тесле број 37

„Пчелица“ – Србобран , Милоша Обилића број 70

„Барби“ – Србобран, Скопљанска број 11

„Црвенкапа“ – Турија , Вука Караџића број 8

„Бубамара“ – Надаљ, Лазара Ракића број 30

Полудневни боравак

Приликом уписа деце у полудневни боравак приоритет имају деца која се уписују у припремни предшколски програм. Приликом  уписа деце у припремни предшколски програм родитељи попуњавају захтев за пријаву детета у предшколску установу и достављају фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете .

За упис деце у остале групе полудневног боравка родитељи такође попуњавају захтев за пријаву детета у предшколску установу и достављају фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете.

Приликом пријаве на Конкурс родитељ односно други законски заступник може да се изјасни на пријави да је сагласан да запослени у предшколској установи прибави извод из матичне књиге рођених уместо њега.

Целодневни боравак

Упис деце у целодневни боравак у установи се врши у складу са подзаконским актом којим се прописују ближи услови за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу, по критеријумима који треба да обезбеде првенствено упис деце из осетљивих група, деци запослених родитеља и редовних студената, деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици, деци чија су браћа и сестре уписане у установу и осталој деци.

Деца се у целодневни боравак уписују у следеће објекате :

-„Снежана“ у Србобрану , улица Јована Поповића број 9 и то у 3 групе на српском језику:

1.јаслену(узраст деце од 2-3 године),

2.  вртићку ( узраст деце од 3-5,5 године) ,

3. припремног предшколског програма ( узраст деце од 5,5 година до поласка у школу)

-„Бамби“ у Србобрану улица Лазе Костића број 26 и то три групе:

1. вртићка ( узраста од 4- 5,5 година)- на српском језику

2.  припремног предшколског програма ( узраст деце од 5,5 година до поласка у школу) – на српском језику

3. мешовиту/ припремног предшколског програма ( узраст деце од 4- до поласка у школу) – на мађарском језику.

-„Чуперак“ – Србобран улица Ратарска бб и то у две групе на српском језику :

1. јаслену/мешовоту ( узраста од 2-4 године)

2. мешовиту/ припремног предшколског програма ( узраст деце од 4- до поласка у школу)

Првенство при упису имају деца из осетљивих група и изузета су из система бодовања приликом уписа према следећим критеријумима:

 1. деца жртве насиља у породици,
 2.  деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања
 3. деца самохраних родитеља
 4. деца из социјално нестимулативних средина
 5. деца са сметњама у психофизичком развоју
 6. деца из породице у којој је дете тешко оболело или има сметњу у психофизицком развоју
 7. деца тешко оболелих родитеља
 8. деца чија су родитељи ратно војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица
 9. деца предложена од стране Центра за социјални рад
 10. деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље , безбедност и развој

Доказ да дете припада једној из осетљивих група је акт одговарајуће социјалне, здравствене и друге институције.

Приоритет при упису деце која не припадају осетљивој групи:

 1. запослена оба родитеља
 2. један родитељ запослен а други редован студент
 3. оба родитеља редовни студенти
 4. један родитељ запослен
 5. један родитељ редован студент
 6. треће и свако наредно дете у примарној породици
 7. дете чија су сестра или брат већ уписани у установу

Докази за тачке од 1- 5 :

 • потврда о запослењу и М образац пријава као доказ о запослењу или потврда ПИО фонда
 • акт надлежног регистра о активном статусу не старији од 6 месеци или потврда ПИО фонда ( предузетници, пољопривредници, слободни уметници ,
 • потврда ( уверење) о редовним студијама.

Доказ за тачку 6 – фотокопија из матичне књиге рођених за сву децу.

Приликом пријаве на Конкурс родитељ односно други законски затупник треба да достави ( или на пријави да се изјасни да је сагласан да запослени у предшколској установи прибави податке умести њих) :

-попуњен захтев за упис детета од стране родитеља односно другог законског заступника ( може се преузети са сајта установе)

- очитану чиповану личну карту или фотокопирану личну карту без чипа

- извод из матичне књиге рођених (фотокопија)

-доказе наведене за децу која припадају једној од осетљивих група чији се упис не бодује, односно доказ за децу која не припадају осетљивој групи чији се упис бодује.

Поступак пријема деце и доношење одлуке о пријему деце у установу врши Комисија за пријем деце која спроводи конкур коју именује директор.

Комисију за пријем деце именује директор установе и она има председника и два члана: стручног сарадника – психолога и два васпитача.

Комисија за пријем деце врши бодовање и сачињава ранг листу примљене деце на нивоу вртића и истиче је на огласним таблама у објектима установе који имају групе целодневног боравка и на званичном сајту установе www.radost.rs

Родитељ, односно законски заступник дужан је да за примљено дете у целодневни боравак потпише уговор о међусобним правима, обавезама и одговорностима између даваоца и корисника услуга за време боравка детета у установи најкасније до 31. августа. 2020. године.

Уколико родитељ односно законски заступник не потпише уговор у наведеном року сматраће се да је одустао од уписа детета у целодневни боравак.

Конкурс за пријем деце траје од 11. маја 2020. до 25.маја 2020. године

Прелиминарне листе уписане деце биће објављене 1. јула. 2020. године у 12:00 часова на сајту установе и на огласним таблама наших објеката.

Рок за жалбу је 8 дана од дана објављивања прелиминарне листе уписане деце.

Решења по жалбама биће достављена родитељима деце на кућну адресу до 15. јула. 2020. године.

Жалбе примљене после наведеног рока биће одбачене и неће се разматрати.

Коначна ранг листа уписане деце биће објављена најкасније до 31. јула 2020. године .

Предшколска установа ће предузети све мере да и ове године обезбеди могућност уписа сваком детету чији родитељ жели да њихово дете похађа нашу предшколску установу.

Све информације везане за упис можете добити путем броја телефона :

фиксни: 021/730-161

мобилни: 064/80-67-582


 Prijavi se
PESMA DANAPretraga
Partneri
Srbobran.net
Instagram
Plava obala
Lagrad
Reklam Dizajn
Raspored sahrana
Apolon
Pc world
                              
stampaj | Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign | Redakcija | Lesezeichen / Weitersagen